ieem logo

НН ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

Instlogo fblogo НЛТУ України

upcomingeventsAutumn semester: 01.09-05.12 Теоретичне навчання | 04-17.10 1МК  | 22.11-05.12 2МК | 06-26.12 СК
Spring semester: 24.01-29.05 Теоретичне навчання | 28.03-10.04 1МК | 16.05-29.05 2МК | 13-30.06 СК
Приймання відвідувачів дирекції 1345-1430
Місія ІЕЕМ — наукове обґрунтування процесів екологізації економіки і всіх сфер життя суспільства, підготовка висококваліфікованих фахівців, компетентних у питаннях втілення вимог сталого розвитку в економічну діяльність.
Dynka P.K.
Директор інституту — к.е.н., доцент Динька Павло Кузьмович.
Заступником директора ІЕЕМ працюює перспективна науковця та висококваліфікованя викладачка к.е.н., доцент О.С. Грицак.
Навчально науковий Інститут екологічної економіки і менеджменту (ІЕЕМ) утворено 1.03.14 шляхом об'єднання Інституту екологічної економіки та економічного факультету.
Навчально-методичну, науково-дослідну та виховну роботу інституту координує Вчена рада інституту (голова — к. е. н., доцент П. К. Динька). Планування науково-методичної роботи, розроблення практичних рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення навчального процесу та його методичного забезпечення здійснює Науково-методична рада ІЕЕМ (голова — к. е. н., доцент С.О. Козловський).
Вчена рада та дирекція активно співпрацюють зі Студентською радою інституту (голова Б.Я. Геник), профспілковою організацією працівників інституту та профспілковою організацією студентів.
Ефективну роботу дирекції щодо організації навчального процесу забезпечують диспетчери Р.М. Бараняк, Н.В. Джигора, Н.В. Мищишин. 
Інститут успішно готує бакалаврів та магістрів таких галузей знань:
 • 051 Економіка (спеціалізація: економіка довкілля і природних ресусрів, економіка підприємства);
 • 071 Облік і оподаткування;
 • 073 Менеджмент (спеціалізації: менеджмент організацій і адміністрування, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності);
 • 075 Маркетинг;
 • 101 Екологія;
 • 241 Готельно-ресторанна справа;
 • 242 Туризм;
 • 281 Публічне управління та адміністрування.
До складу ІЕЕМ входять сім кафедр, у тому числі шість випускних:
 • екологічної економіки і бізнесу  (к.геогр.н., професор І.І. Дубович), 
 • менеджменту і маркетингу (к. е. н., доцент М.Е. Матвеєв),
 • обліку і аудиту (д. е. н., професор П. М. Гарасим),
 • екології (д. с.г. н., професор Л. І. Копій),
Навчальний процес забезпечує висококваліфікований викладацький колектив: дев'ять докторів наук (професорів), шістдесят доцентів (кандидатів наук), семеро старших викладачів і шість асистентів, а також двадцять навчальнодопоміжних працівників.
 
Історія. Витоки економічної освіти і науки в університеті сягають 1945 р., де вони започаткувались на кафедрах економіки і організації лісової промисловості та лісового господарства, кафедрі економіки і організації деревообробної промисловості та кафедрі політичної економії, створеної у 1947 р., які разом з іншими кафедрами у 40-х роках ввійшли до складу інженерно-економічного факультету.
Контингент студентів ІЕФ у 1945-1991 рр складав майже 300 осіб, які навчались за спеціальностями, що за змістом співпадали з назвами випускових кафедр. У 1991 р. на ІЕФ розпочалась підготовка фахівців за спеціальністю «Облік і аудит», у 1993 р. у складі ІЕФ була створена кафедра бухгалтерського обліку, фінансів та аудиту. В 1995 р. розпочалась підготовка фахівців за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», а у 1996 р. була утворена відповідна випускова кафедра.
За активної участі науково-педагогічних працівників, аспірантів і сту-дентів факультету в університеті було реалізовано три проекти за про-грамою TEMPUS TACIS, з яких кожен наступний проект був логічним продовженням і розвитком попереднього:
- Natural Resource Economics (NARECO), T_JEP-02169-95, 1996-1997 роки;
- Environment and Natural Resource Economics (ENARECO), T_JEP 10255-96, 1997-2000 роки;
У результаті виконання цих проектів у 1998 році в університеті вперше в континентальній Європі була розпочата підготовка магістрів еконо-містів-екологів, яку здійснював, створений для цієї мети на основі кафедр ІЕФ, центр ENARECO.
У 2004-2013 рр еколого-економічну освіту і науку в університеті роз-вивали два навчально-наукових структурних підрозділи.
Зокрема, у серпні 2004 р. на виконання Постанови Верховної Ради України від 20 лютого 2003 р. №565-IV «Про рекомендації парламентських слухань щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства в Україні», відповідного рішення Міністерства освіти і науки України, в структурі університету було утворено Інститут екологічної економіки (ІЕЕ) та випускова кафедра екологічної економіки. У цьому ж році шляхом реорганізації кафедри екології та ландшафтної архітектури була утворена кафедра екології, яка разом з кафедрою екологічної економіки та кафед-рою економіки і менеджменту лісових підприємств ввійшла до складу ІЕЕ.
Кафедри економіки і менеджменту деревообробних підприємств, менеджменту ЗЕД, обліку і аудиту, економічної теорії та вищої математики продовжували освітню і наукову діяльність у складі економічного факуль-тету (ЕФ). У 2011 р. на ЕФ розпочалась підготовка бакалаврів за напря-мом «Економіка підприємства».
3-го березня 2014 р. шляхом об'єднання Інституту екологічної економіки і економічного факультету та приєднання до студентів денної форми навчання цих підрозділів контингенту студентів заочного факультету було утворено Навчально-науковий інститут екологічної економіки і менеджмен-ту (ННІ ЕЕМ).
За 2014-2018 рр. в ННІ ЕЕМ проведено первинну акредитацію підготовки студентів за першим (бакалаврським) рівнем напряму «Економіка підприємства», ліцензування та первинну акредитацію підготовки студен-тів за ОКР «Спеціаліст» та рівнем «Магістр» освітньої програми «Економіка підприємства», а також ліцензування та первинну акредитацію спеці-альності «Облік і оподаткування» за рівнем «Магістр», було розширено провадження ліцензійної діяльності за спеціальностями «Екологія» і «Менеджмент» на магістерському рівні та «Економіка» на бакалаврському рівні.
Із 2017/2018 н. р. в ННІ ЕЕМ розпочата підготовка фахівців за пер-шим (бакалаврським) рівнем за освітньою програмою «Економіка довкіл-ля і природних ресурсів» і спеціалізацією «Менеджмент туризму».
Розроблено обґрунтування та навчально-методичне забезпечення для запровадження із 2018/2019 н. р. освітньої програми «Міжнародна економіка» за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями освіти.
Розроблено обґрунтування та навчально-методичне забезпечення для запровадження із 2018/2019 н. р. спеціалізацій «Менеджмент туризму», «Заповідна справа», «Менеджмент митної діяльності», «Менеджмент міжнародних проектів» за другим (магістерським) рівнем освіти.
Станом на 01.10.2017 р. в ННІ ЕЕМ навчалось 775 студентів, із них: 467 осіб – за денною формою, 308 осіб – заочно. На денній формі – 335 осіб навчалось за рахунок держбюджету, 132 особи – за кошти фізичних і юридичних осіб, на заочній формі – 46 осіб навчалось за держзамовлен-ням, 262 особи – за кошти фізичних і юридичних осіб.
За 2014-2018 рр. від надання освітніх послуг отримано 7856,2 тис. грн.
Освітньо-виховний процес в інституті забезпечують 71 штатна одини-ця науково-педагогічних працівників та 22 особи навчально-допоміжного персоналу. 81,5% викладачів мають наукові ступені та вчені звання. За 2014-2018 рр. працівниками ННІ ЕЕМ захищено одна докторська і шість кандидатських дисертацій.
Колектив ННІ ЕЕМ продовжує і поглиблює освітні і наукові на-працювання, започатковані на інженерно-економічного факультеті. Пріоритетним серед них є науковий напрям досліджень - еколого-економічні проблеми природокористування, підґрунтя яких було за-кладено у 70-80-х роках д.е.н., проф. Туницею Ю.Ю. на кафедрі економіки і організації лісової промисловості та лісового господарства і продовжено на кафедрі екологічної економіки та інших кафедрах інституту, які знайшли відображення в:
- ідеї і концепції Екологічної Конституції Землі, виголошених від імені України в ООН (1997, 2008, 2009, 2011) та Світовому саміті «Ріо+20» (2012);
- рішенні Колегії МОН України щодо екологізації освіти як одного із пріоритетних напрямів діяльності МОН та всіх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм і власності (2015).
Визнані результати дослідників школи отримані при виконанні таких науково-дослідних робіт:
- «Предметна сфера економічної теорії у суспільстві сталого розвитку», № держреєстрації 011U002653;
-«Теоретико-методологічні засади екологізації освіти як чинника формування людського капіталу для сталого розвитку», № держреєстрації 0115U002315;
-«Формування економічного механізму забезпечення суспільства послугами екосистем як підґрунтя трансформації галузевої політики і менеджменту у лісовому господарстві», № держреєстрації 0117U002337.
У другій половині 90-тих років на кафедрі економіки і менеджменту лісових підприємств проф. Синякевичем І.М. та іншими представниками львівської школи лісової політики були розроблені теоретичні засади лісової політики, а протягом наступних років теоретично обґрунтовані принципи лісової політики, інструменти лісової політики, напрацьовані шляхи реформування лісового господарства України.
Науковим напрямком кафедри менеджменту ЗЕД є "Концептуальні основи програми розвитку зовнішньоекономічної діяльності лісових, деревообробних, целюлозно-паперових та меблевих підприємств". У жовтні 2016 року кафедрою проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації».
Провідним напрямком наукової діяльності кафедри економіки підприємства є дослідження економічних проблем, об'єднаних у тему: «Оптимальний розвиток та реформування деревообробної промисловості України в умовах переходу до ринкової економіки на засадах сталого розвитку». Кафедра також має значний теоретичний і практичний доробок щодо впровадження в освітній процес активних методів навчання.
Наукова робота кафедри обліку і аудиту зорієнтована на дослідження сучасних проблем обліку, аналізу, контролю і оподаткування в лісовому секторі економіки України з врахуванням екологічної складової. Загальна кафедральна тема наукових досліджень «Проблеми екологізації обліку, аналізу і контролю в Україні» відповідає пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки на період до 2020 р.
До наукових досліджень та Міжнародних інтернет-конференцій кафедрою обліку і аудиту широко залучаються студенти університету та інших навчальних закладів з України та з інших країн. За підсумками конференцій три роки поспіль кафедрою публікуються збірники тез, яким присвоюється міжнародний універсальний ідентифікаційний номер ISBN.
Кафедра екології розробляє нову багатофункціональну модель екологізування ведення лісового господарства на типологічній основі і лісокористування з врахуванням ландшафтного та басейнового (водозбірного) принципів, які об'єднують екологічні, економічні й соціальні цілі господарювання, а також наукові засади наближеного до природи лісівництва як підґрунтя для сталого ведення лісового господарства.
Колектив кафедри економічної теорії здійснює наукову роботу в рамках кафедральної ініціативної теми «Проблеми формування нової економічної системи України в умовах глобалізації».
За чотири роки колективом ННІ ЕЕМ опубліковано 38 монографій із актуальних еколого-економічних проблем, 14 навчальних посібників, 363 статті - у фахових виданнях (із них 26 - у наукометричній базі даних «Scopus» та чотири у «Web of Science»). Підсумковий індекс Гірша у наукометричній базі даних «Scopus» НПП ІЕЕМ складає 22, Web of Science - 6.
До виконання досліджень активно долучаються студенти інституту. За їх участю опубліковано 108 наукових статей, із них 15 статей опубліковано студентами одноосібно.
Кафедрами інституту укладено понад 40 угод про науково-технічне та міжвузівське співробітництво із зарубіжними університетами економічно-го, природничого та лісотехнічного профілю. В рамках виконання міжна-родних інститутських та кафедральних програм і проектів зі сталого еко-системного менеджменту та лісової політики вже пройшли навчання за ко-рдоном дев'ять студентів, 17 викладачів та аспірантів пройшли довготри-валі стажування у провідних університетах світу, із них чотири особи – за програмою ім. Фулбрайта. Понад 10% навчальних дисциплін, переважно еколого-економічного спрямування, викладається студентам на другому (магістерському) рівні англійською мовою.
Вважаємо, що колективу ННІ ЕЕМ слід зосередитись на вирішенні шести пріоритетних проблем.
1. Формування системи еколого-економічної освіти як безперерв-ної, орієнтованої на опанування студентами екологічних та економіч-них компентентостей, які є підґрунтям для формування еколого-економічної компетентності та фахового еколого-економічного мис-лення.
Еколого-економічна компетентність розглядається нами як ди-намічна комбінація екологічних, економічних знань, вмінь і практич-них навичок, екоцентричних світоглядних засад, еколого-економічного мислення, професійних і громадянських якостей, мора-льно-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійс-нювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання за відповідною освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою на певному рівні вищої освіти.
Еколого-економічне мислення - це один із видів фахового мислен-ня, який визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання за відповід-ною освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою (до прик-ладу – „Економіка довкілля і природних ресурсів", „Екологічна еко-номіка") на певному рівні вищої освіти.
Еколого-економічне мислення є не тільки складовою еколого-економічної компетентності, але і основною метою екологізування освітньої діяльності.
Основні напрями набуття студентами інтегральних еколого-економічних компетентностей та формування еколого-економічного мислення здобувачів вищої освіти це:
- поглиблення екологічної підготовки фахівців економічних спе-ціальностей;
- поглиблення економічної підготовки фахівців природничого (екологічного) спрямування;
- поглиблення екологічної та економічної підготовки фахівців усіх інших спрямувань.
2. Забезпечення випереджаючого характеру освіти і науки, їх спрямованості на проблеми майбутньої постіндустріальної інформа-ційної цивілізації;
Вирішення цієї проблеми є тривалим процесом і передбачає пере-хід від відтворювальної системи освіти до випереджаючої і ґрунтується на вирішенні наступної проблеми.
3.Консолідування зусиль колективу на пріоритетних наукових дослідженнях, забезпечення їх органічного взаємозв'язку з освітньою діяльністю
4. Підготовка науково-педагогічних працівників вищої кваліфі-кації для якісного кадрового забезпечення освітніх програм за іс-нуючими і перспективними спеціальностями і не тільки докторів, але і кандидатів наук.
5. Забезпечення формування контингенту студентів з врахуванням вітчизняних та світових тенденцій на ринку праці, демографічної си-туації та зростаючої конкуренції у внутрішньому і зовнішньому осві-тньому середовищі;
На жаль тенденції на ринку праці сьогодні для економістів не зо-всім сприятливі, насамперед, через те що урядовцями з високих три-бун систематично проголошується теза про перевиробництво економі-стів, бухгалтерів і менеджерів, а також створюються штучні перепони для вступників на економічні спеціальності, до прикладу ЗНО з анг-лійської мови.
В той же час роботодавці мають попит на кваліфікованих еконо-містів, бухгалтерів і менеджерів у підготовку яких вони поки що не бажають вкладати кошти.
6.Забезпечення навчання здобувачів вищої освіти на засадах інди-відуалізації та диференціації шляхом створення можливостей для реа-лізації пошуку студентами індивідуальної освітньої траєкторії. З однієї сторони - це творча наполеглива робота з кращими студентами, які своїми успіхами забезпечують високий імідж університету. З другої – створення умов для оволодіння базовими компетентностями посеред-німи і невмотивованими студентами.
Вважаємо, що згуртування колективу інституту на вирішенні цих та проблем дозволить забезпечити формування контингенту студентів у най-важчі роки демографічної ями, успішно пройти акредитацію освітніх магі-стерських програм та забезпечити підтвердження університетом статусу національного.
Директор ННІ ЕЕМ - П.К. Динька

Найкращі студенти ІЕЕМ

 

e00 18 e02 18 e01 18 o01 o02 o03 m01 m02 m03 ek01 ek03 
best students

Статистика

Кількість студентів: 800
денна 429, заочна 371
бюджет 310, контракт 490
Найстарший 05/05/1956 (ЕКз-61)
Наймолодший 07/12/2001 (ЕК-11)

statistic

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
 • Розклад

 • Банківські реквізити

На сайті 5 гостей та відсутні користувачі

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
 • Конференції

 • Аспірантура

Коли викладач надто складно пояснює...

picture

2017 02 hs 2017 02 bup

Співпраця з Університетом сталого розвитку м. Еберсвальде продовжується детальніше...

 

GREEN Blue Orange BACK TO TOP