ieem logo

НН ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

Instlogo fblogo НЛТУ України

upcomingeventsAutumn semester: 01.09-05.12 Теоретичне навчання | 04-17.10 1МК  | 22.11-05.12 2МК | 06-26.12 СК
Spring semester: 24.01-29.05 Теоретичне навчання | 28.03-10.04 1МК | 16.05-29.05 2МК | 13-30.06 СК
Приймання відвідувачів дирекції 1345-1430
Адміністративне право Administrative Law 
Адміністративний менеджмент Administrative management
Аероекологія Air-ecology
Аерокосмічні методи в екології Aerospace Methods in Ecology
Академічне письмо Academic Writing
Аналіз господарської діяльності Business Analysis
Аналіз господарської діяльності деревообробних підприємств Woodworking Enterprise Business Performance Analysis 
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності Analysis of International Economic Activity
Аналітична хімія Analytical Chemistry
Антикризове управління Crisis Management
Аудит Audit
Безпека життєдіяльності Life Safety
Безпека життєдіяльності і цивільна оборона Life Safety and Social Security
Біоенергетичні ресурси Bioenergy resources
Біоіндикація Bioindication
Біологія (ботаніка) Biology (Botany)
Біологія (дендрологія) Biology (Dendrology)
Біометрія і математична статиститка в екології Biometry and Mathematical Statistics in Ecology
Біотехнологія Biotechnology
Будівельна екологія Building Ecology
Бухгалтерський облік Accounting
Бухгалтерський облік і аудит Accounting and Audit
Валютно-фінансовий механізм  Monetary, and Financial Mechanism 
Валютно-фінансовий механізм ЗЕД Foreign Economic Activity Monetary Mechanism
Виробнича практика з фаху (каф. ЕП) Industrial Bachelor's Practice (Enterprise Economics)
Вища математика Advanced Mathematics
Вища освіта і Болонський процес Higher Education and Bologna Process
Вступ до фаху Introduction to the Profession
Вступ у спеціальність Introduction to Specialty
Генетика Genetics
Геодезія, картографія і кадастр Geodesy, Cartography and Cadastre
Геоінформаційні системи Geographic Information Systems
Геологія з основами геоморфології Geology with Basic Geomorphology
Геофізика екосистем Ecosystem Geophysics
Геохімія техногенезу Geochemistry of Technogenesis
Гідроекологія Hydroecology
Гідрологія Hydrology
Гідрологічна і захисна роль лісу Hydrological Protective Role of Forest
ГІС-проектування екосистем Ecosystem GIS-Design
Господарське законодавство Economic Legislation
Гроші та кредит Money and Сredit
Грунтознавство Soil Science
Державне регулювання економіки State Regulation of Economy
Державне та регіональне управління Public and Regional Administration
Дисципліни спец. підготовки за темою досліджень Advanced Training on Scientific Research
Дослідження операцій Operations Research
Екологічна безпека Environmental Safety
Екологічна економіка Ecological Economics
Екологічна експертиза Environmental Impact Assessment
Екологічна паспортизація Environmental Certification
Екологічна політика Environmental Policy
Екологічна статистика Environmental Statistics
Екологічне інспектування Environmental Inspection
Екологічне право Environmental Law
Екологічний аудит Environmental Audit
Екологічний менеджмент і аудит Ecological Management and Audit
Екологія Ecology
Екологія лісу Forest Ecology
Екологія людини Human Ecology
Екологія міських систем Ecology of Urban Systems
Екологія транспорту Ecology of Transport
Еколого-економічний аналіз Ecological and Economic Analysis
Економетрія Econometrics
Економіка довкілля Environmental Economics
Економіка землекористування Land Use Economics
Економіка і менеджмент природних ресурсів Environmental Economics and Natural Resource Management
Економіка і організація інноваційної діяльності Еconomics and Organization of Innovative Activity
Економіка і фінанси підприємства Enterprise Economics and Finances
Економіка лісокористування Forest Economics
Економіка підприємства Enterprise Economics
Економіка підприємства (курсовий проект) Enterprise Economics (course project)
Економіка підприємств та фінанси підприємств Economics and Finance of the Enterprise
Економіка праці лісових підприємств Labor Economics on Forest Enterprises
Економіка праці та соціально-трудові відносини Labor Economics and Labor Relations
Економіка природокористування Ecological, Environmental and Natural Resource Economics
Економіка сталого туризму Economics of Sustainable Tourism 
Економіка та екологія туризму і рекреацій Tourism and Recreation Economics and Ecology
Економіко-математичне моделювання Mathematical Modeling in Economics
Економіко-математичні методи Economic-mathematical methods
Економічна історія Economic History
Економічна теорія Economic Theory
Економічний аналіз Economic Analysis
Економічний аналіз інвестиційних проектів Economic Analysis of Investment Projects
Економічний механізм регулювання діяльності підприємств Mechanism of Economic Regulation of Enterprise Activity
Економічний ризик Economic Risk
Екотоксикологія Ecotoxicology
Екотрофологія Ecotrophology
Етика ділового спілкування Business Ethics
Етика та естетика Ethics and aesthetics
Загальна екологія General Ecology
Захист рослин Plant Protection
Звітність підприємств Enterprise Reporting
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств Enterprises Foreign Economic Activity
Зоологія Zoology
Інвестування Investment
Інженерний захист територій Engineering Protection of Territories
Іноземна мова Foreign Language
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Foreign Language (for professional purposes)
Іноземна мова (німецька) Foreign Language (German)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (Англійська) Foreign Language for  Professional Purposes (English) 
Іноземна мова професійного спілкування Foreign language for professional communication
Іноземна мова фахового спрямування Foreign Language (English)
Інтегрований еколого-економічний облік Integrated Environmetal-Economic Accounting
Інтелектуальна власність Intellectual Property
Інформатика Informatics
Інформатика і комп’ютерна техніка Computer Science and Technology 
Інформатика і системологія Informatics and Systemology
Інформаційні системи в менеджменті Management Information Systems
Інформаційні системи в обліку Accounting Information Systems
Інформаційні системи і технології в обліку Information Systems and Technologies in Accounting
Інформаційні системи і технології на підприємстві  Enterprise Information Systems and Technologies 
Інформаційні технології Information Technologies
Інформаційні технології еколого-економічних досліджень Information Technologies of Ecological and Economic Researchess
Історія економіки та економічної думки History of Economics and Economic Thought
Історія економічних вчень History of Economic Thought
Історія України History of Ukraine
Історія української культури History of Ukrainian Culture
Комп’ютерний аудит Computer audit
Комп’ютерні мережі Computer Networks
Комп’ютерні мережі та телекомунікації Computer Network and Telecommunication 
Контролінг Controlling
Контроль і ревізія Control and revision
Культурологія Culture Studies
Ландшафтна екологія Landscape Ecology
Лісова і екологічна політика Forest and Environmental Policy
Лісова політика Forest Policy
Лісове товарознавство Forestry Commodity
Лісовий екологічний кадастр Forest Ecological Cadaster
Лісовідновлення і лісорозведення Reforestation and Afforestation
Логіка Logic
Логістика Logistics
Макроекономіка Macroeconomics
Макроекономіка (курсова робота) Macroeconomics (course work)
Маркетинг Marketing
Маркетинг підприємств лісового комплексу Forest Sector Enterprises Marketing
Маркетинг послуг Service Marketing
Математичне програмування Mathematical Programming
Менеджмент Management
Менеджмент довкілля підприємств та охорона праці Environmental Management of Enterprises and Labor Safety
Менеджмент персоналу Personnel Management
Менеджмент природно-заповідних територій Management of Nature Protected Areas
Менеджмент сталого лісового господарства Sustainable Forest Management
Метеорологія і кліматологія Meteorology and Climatology
Методи аналізу екологоекономічних систем Methods of Ecological-Economic Systems Analysis
Методика викладання у вищій школі Teaching Methods in Higher School
Методологія і організація науових досліджень Scientific Researches Methodology and Organization
Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність Scientific Research Methodology and Intellectual Property
Митна справа Customs
Митна справа та митне регулювання Customs and Customs Regulation
Міжнародна економіка International Economics
Міжнародна статистика International Statistics
Міжнародна торгівля International Trade
Міжнародна торгівля та економічна інтеграція International Trade and Economic Integration
Міжнародний менеджмент International Management
Міжнародні економічні відносини International Economic Relations
Мікроекономіка Microeconomics
Місцеві бюджети Local Budgets
Міське комунальне господарство Municipal Economy
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті Models and methods of decision-making analysis and audit
Моделювання і прогнозування стану довкілля Modelling and Prediction of Environment State
Моніторинг довкілля Environmental Monitoring
Наближене до природи лісівництво Close to Nature Forestry
Національна економіка National Economy
Нормування антропогенного навантаження на природне середовище Rating of Anthropogenic  Impact on the Environment
Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків Substantiation of Business Decisions and Risk Assessment
Облік в банках Bank Accounting
Облік в зарубіжних країнах Accounting in Foreign Countries
Облік за міжнародними стандартами Accounting in Accordance With International Standards
Облік зовнішньо-економічної діяльності Accounting for foreign economic activity
Облік і аудит Accounting and Audit
Облік і звітність в оподаткуванні Tax Accounting and Reporting
Облік у бюджетних організаціях Accounting in State-Financed Organizations
Операційний менеджмент Operational Management
Оптимізаційні методи та моделі Optimisation Methods and Models
Організація виробництва (каф. ЕП) Production at Woodworking Enterprises
Організація виробництва лісових підприємств Organization of Production on Forest Enterprises
Організація і методика аудиту Organization and Methodology of Audit
Організація обліку Organization of Accounting
Організація обліку в галузях економіки Accounting for Types of Business Activities
Організація обліку на підприємствах малого бізнесу Small Business Accounting
Організація праці менеджера Organization of Managerial Work
Організація та управління зовнішньоекономічними операціями Organization and Management of International Economic Activity
Організація управління в екологічній діяльності Organization and Management in Environmental Activities
Організація управління зовнішньоторговельними операціями The Organization of International Trade
Основи ділового протоколу Business Protocol Principles
Основи екології Fundamentals of Ecology
Основи екологічної економіки Fundamentals of Ecological Economics
Основи економіки Economics
Основи економічної теорії Fundamentals of Economic Theory
Основи зовнішньоекономічної діяльності International Economic Activity Principles
Основи менеджменту Fundamentals of Management
Основи наукових досліджень Basics of Scientific Research
Основи охорони праці Basics of Labor Safety
Основи працевлаштування Fundamentals of Employment
Основи працевлаштування за фахом Professional Employment Basics
Основи психології і педагогіки Fundamentals of Psychology, and Pedagogy
Основи теорії систем і системного аналізу Basics of Systems Theory and Systems Analysis
Охорона праці в галузі Labor Safety in Brunch
Педагогіка і психологія вищої школи Pedagogy and Psychology of Higher School
Педагогіка та психологія Pedagogy and Psychology
Переддипломна практика (каф. ЕП) Diploma Practice (Enterprise Economics)
Підприємництво і бізнес-культура Entrepreneurship and Business Culture
Підприємницьке право Business Law
Планування галузеве Sectoral Planning
Планування і контроль на підприємстві Enterprise Planning and Control
Планування і контроль на підприємстві (курсовий проект) Enterprise Planning and Control (course project)
Планування на лісових підприємствах Planning at Forestry Enterprises
Поглиблене вивчення іноземної мови (Англійська) Advanced Foreign Language (English)
Податкова політика Tax Policy
Політична економія Political Economy
Політологія Political Science
Потенціал і розвиток підприємства Enterprise Potential and Development
Правознавство Jurisprudence
Превентивні бізнес-стратегії Product Design and Life Cycle Assessment
Прикладний екологічний маркетинг Applied Green Marketing
Природоохоронні технології та обладнання Environmental technologies and Equipment
Проектний аналіз Project Analysis
Психологія Psychology
Психологія та педагогіка Psychology and Pedagogy
Радіоекологія Radioecology
Регіональна економіка Regional Economics
Регулювання ЗЕД International Economic Activity Regulation
Рекреаційні ресурси Recreational Resources
Рекреаційний менеджмент Recreation Management
Рекультивація Restoration
Релігієзнавство Religion Studies
Розміщення продуктивних сил Placement of the productive forces
Самоменеджмент Time Management
Системи водокористування Systems of Water Use
Системи технологій Systems Technology
Системи технологій Technological Systems
Соціоекологія Socioecology
Соціологія Sociology
Стале промислове виробництво і споживання  Sustainable Production and Consumption
Сталий розвиток Балтійського регіону Sustainable Baltic Region
Стандартизація і сертифікація в екології Standardization and Certifying in Ecology
Статистика Statistics
Статиститка в екології Statistics in Ecology
Стратегічне управління Strategic Management
Стратегія підприємства Enterprise Strategy
Стратегія підприємства (курсовий проект) Enterprise Strategy (course project)
Стратегія сталого розвитку Sustainable Development Strategy
Страхування Іnsurance
Судово-бухгалтерська експертиза Forensic Audit Examination
Теорія економічного аналізу Theory of Economic Analysis
Теорія екосистем Ecosystem Theory
Теорія ймовірності і математична статистика Probability Theory and Mathematical Statistics
Теорія організації Organization Theory
Техніко-економічна практика (каф. ЕП) Techno-economic Practice (Enterprise Economics)
Техноекологія Technical Ecology
Технологія деревинних композиційних матеріалів Technology of Wood Composite Materials
Технологія деревообробного виробництва Technology of Woodworking Production
Технологія лісової промисловості Forest Industry Technology
Трудове право Law of Employment
Українська мова Ukrainian Language
Українська мова (за професійним спрямуванням) Ukrainian Language  (for professional purposes)
Українська мова професійного спілкування The Ukrainian language for professional communication
Університетська освіта University Education
Управління витратами Cost Management
Управління інноваціями Innovation Management
Управління персоналом Personnel Management
Управління якістю Quality Management
Управлінський облік Management Accounting
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті Management information systems analysis and audit
Фізика та радіофізика Physics and Radiophysics
Фізичне виховання Physical Training
Фізичне виховання Physical Education
Фізіологія рослин Plant Physiology
Філософія Philosophy
Філософські засади сталого розвитку Philosophical Aspects of Sustainable Development
Фінанси Finance
Фінанси підприємств Finance of the Enterprises
Фінанси, гроші і кредит Finances, Money and Credit
Фінансове право Financial Law
Фінансовий аналіз Financial Analysis
Фінансовий облік I Financial Accounting I
Фінансовий облік II Financial Accounting II
Хімія з основами біохімії Chemistry with Basic Biochemistry
Цивільна оборона Civil defense
Цивільний захист Civil Defense

Найкращі студенти ІЕЕМ

 

e00 18 e02 18 e01 18 o01 o02 o03 m01 m02 m03 ek01 ek03 
best students

Статистика

Кількість студентів: 800
денна 429, заочна 371
бюджет 310, контракт 490
Найстарший 05/05/1956 (ЕКз-61)
Наймолодший 07/12/2001 (ЕК-11)

statistic

GREEN Blue Orange BACK TO TOP